మనం మరచిన స్వామి జ్ఞానానందుడు !!

Great person………………………………………… మానవజాతి పురోగతి కోసం కృషి చేసిన మహానుభావులు ఎందరో మనదేశం లో జన్మించారు. ఆ మహానుభావుల గురించి ఈ తరం వారికి పూర్తిగా తెలీదు. అలాంటి వారి జీవిత చరిత్రను పాఠ్యంశాలుగా పెట్టి విద్యార్థులకు బోధించాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది.మనం మరచిన ఆ మహనీయులు, మానవతావాదుల  గురించి తెలుసుకుందాం. సైన్స్ కు మతానికి …
error: Content is protected !!